Model RePro

Model RePro został zaprojektowany w celu wspierania wiedzy i zrozumienia w rzeczywistym środowisku biznesowym, jak również do osobistego samorozwoju w zakresie pracy zespołowej, zarządzania projektami oraz posiadania umiejętności badawczych i negocjacyjnych. Wśród wyników RePro, na których opierać się będzie projekt INNOCASE, opracowane zostaną dwie publikacje dotyczące metodyki tworzenia studium przypadku: jedna dla nauczycieli / pedagogów, a drugi dla studentów. Przebadanych zostanie również 12 RePro przypadków opartych na multidyscyplinarnym nauczaniu studentów w rzeczywistym kontekście biznesowym. Przypadki te łączą istniejące przedsiębiorstwa i ich problemy biznesowe związane z procesami uczenia się, wiążąc jednocześnie doradztwo i naukę, w celu zapewnienia nowych perspektyw zaangażowanym stronom. Owe przypadki będą punktem wyjścia do dyskusji na temat dostosowania metodologii RePro w środowisku MŚP.
Wszystkie wymienione produkty różnią się od tradycyjnych metod, ponieważ zorganizowane są jako wielodyscyplinarne moduły szkoleniowe, które mogą być wykorzystywane w różnych dziedzinach badań i związane są ze szczególnymi problemami edukacyjnymi.
Przypadek RePro wymaga od przedsiębiorstw zamieszczenia szczegółowych informacji o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, personelu, produkcji, marketingu, logistyki, rachunkowości i finansach. W projekcie INNOCASE przedmioty studiów przypadku będą wybierane na podstawie analizy przedsiębiorstw – najważniejsze obszary z zakresu zarządzania MŚP będą wybierane do studiów przypadku.

RePro model

RePro model

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
This project reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.